Yuusha-kei ni Shosu: Choubatsu Yuusha 9004-tai Keimu Kiroku